ח. "זורע

צדקות, מצמיח ישועות". -

מלשונות סדר התפלה. הנה מה שכתוב לשון "זריעה" במצות הצדקה, וכמו שכתוב בפסוק: "זרעו לכם לצדקה כו'", -

ומסיים: "קצרו לפי חסד", שיקצרו את פרי הזריעה לפי מדת החסד, יובן על פי מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה: "רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי, -

ר' אלעזר נתן פרוטה (צדקה) לעני ולאחר מכן התפלל, דכתיב: -

שכן, כתוב: אני בצדק אחזה פניך". פירוש, -

מה שהוא קורא לתפלה "אחזה פניך", ומדוע זה דוקא על ידי ההכנה של צדקה, כי גילוי אלקותו יתברך המתגלה במחשבתו של אדם וכונתו בתפלתו, כל חד לפום שעורא דיליה, -

כל אחד לפי שיעורו, הוא בתורת צדקה ו"חסד ה' מעולם ועד עולם על יראיו כו'". -

שמאירה ויורדת מהעולם העליון לעולם התחתון התגלות אלקית על יראי השם, כלומר, שאור ה' אין-סוף ברוך-הוא המאיר למעלה בעולמות עליונים, בהארה רבה בבחינת גילוי רב -

בכמות, ועצום, -

באיכות, עד שבאמת -

הנבראים שבעולמות העליונים, הן בטלין במציאות וכלא ממש חשיבי קמיה -

שהם חשים בביטולם ואיך שאין הם נחשבים לכלום לגביו יתברך, ונכללין באורו יתברך, והן הן ההיכלות עם המלאכים והנשמות שבהן, המבארים בזהר הקדוש בשמותם למקומותם בסדר התפלה שסדרו לנו אנשי כנסת הגדולה, -

בסדר התפלה מרומזים ההיכלות והמלאכים והנשמות שבהם, הנה משם -

מההתגלות האלקית המאירה בהם בעולמות העליונים. מאיר האור כי טוב לעולם השפל הזה, על "יראי ה' וחושבי -

מתבוננים ב- שמו", החפצים לעבדו ב"עבודה שבלב זו תפלה", -

הנקראת "עבודה שבלב", וכמו שכתוב: "וה' יגיה חשכי". -

שבעולם השפל הזה שהוא עולם חשוך שאינו מאיר בו גילוי אלקות, "הוי' יגיה חשכי", יאיר האור של שם הוי' את החושך שלי. והנה, ירידת הארה זו למטה לעולם הזה, נקראת בשם "חסד ה'", -

שכן, זה בא על ידי עבודתו של יהודי, אך העבודה עצמה אינה בערך כלל שתמשיך המשכה זו, אלא זה ענין של "חסד ה'" המאיר ליהודי גילוי זה, המכנה -

"חסד ה"' מכונה, בשם "מים", היורדים ממקום גבוה למקום נמוך כו': -

כמו טבע המים לרדת ממקום גבוה לנמוך, כך יורד אור ה' מהעולמות העליונים אל העולם השפל, "חסד ה"' זה נמשך על ידי "אתערותא דלתתא" - ההתעוררות מלמטה - מהחסד והצדקה שיהודי עושה, שלכן "אחזה פניך", ראיית הפנימיות של אלקות המאירה ליהודי בתפלתו - בא אחרי "בצדקה", אחרי נתינת פרוטה לעני, כדי להמשיך את החסד שלמעלה על ידי החסד שלמטה. ברם, לכאורה, כיוון שהארת גילוי זה הוא בין כה ענין של צדקה וחסד שלמעלה - הרי זה יכול להאיר גם בלי ה"אתערותא דלתתא" - ההתעוררות מלמטה - מהחסד של האדם למטה? מסביר רבנו הזקן, שגם למעלה ישנה מדת הגבורה והצמצום, לצמצם ולכסות על אורו יתברך, לכן זקוקים לחסד וצדקה של האדם כ"אתערותא דלתתא" לחסד ה', כדי שמדת הגבורה והצמצום לא תימנע את ההתגלות האלקית ליהודי בשעת התפלה, ובלשון רבנו הזקן: