אבל באמת, בחינת אותיות הדבור של מעלה - היא למעלה מעלה ממדרגת ומהות חכמה ושכל הנבראים, -

שלא כאותיות האדם שהן ענין של דומם ולמטה מהשכל, שהרי

– ראיה שאותיות הדיבור שלמעלה הן למעלה בהרבה משכל הנבראים היא מה ש במאמר ואותיות "נעשה אדם בצלמנו וגו'" - נברא האדם בעל חכמה ושכל, -

וכיוון שמאותיות הדיבור באים חכמה ושכל, הרי שהן למעלה מעלה מחכמה ושכל, או אפילו

– שהאדם וחכמה ושכל נתהוו בהבל העליון לבד, כדכתיב: -

כמו שכתוב: "ויפח באפיו נשמת חיים", -

ומ"הבל" זה, שנופח באדם, נתהווה יצור בעל שכל וחכמה. ואם כן

– שמהדיבור וההבל נתהווה אדם בעל חכמה ושכל, הרי, הדיבור והבל העליון, הוא מקור החכמה והשכל שבנשמת אדם הראשון, הכוללת

– נשמתו של אדם הראשון כוללת כל נשמות הצדיקים, שהם גדולים ממלאכי השרת.

– וממילא השכל שלהם הוא מדריגה עליונה יותר גם משכל המלאכים – וכל זה התהווה מהדיבור וההבל העליון, והיינו, לפי שאותיות דיבורו יתברך הן בחינות המשכות כחות וחיות ממדותיו יתברך, המיחדות במהותו ועצמותו בתכלית היחוד, שהוא

– יתברך, למעלה מעלה לאין קץ ממדרגת חכמה שבנבראים.

– ולכן גם האותיות הנמשכות בענין החכמה והשכל של נבראים, ולא נקראו בשם "אותיות" לגבי הנבראים, -

מה שקוראים להן "אותיות", שלמטה מחכמה ושכל, אין זה לגבי נבראים, שכן, כאמור, הן למעלה מעלה מענין החכמה והשכל, אלא לגבי מדותיו יתברך בכבודן ובעצמן.

– הן נקראות בשם "אותיות" כפי שהן לא יותר מאשר אותיות וגילויים הנמשכים ממדות. והנה, -

האותיות שלמעלה, הן כ"ב מיני המשכות חיות וכחות שונים זה מזה, שבהן נבראו כל העולמות עליונים ותחתונים וכל הברואים שבתוכם, שכך עלה ברצונו וחכמתו יתברך לברא העולם בכ"ב מיני המשכות

– כוחות, שונות דוקא, לא פחות ולא יותר.

– מאשר כ"ב, והן הן כ"ב אותיות הקבועות בפה ולשון, -

בפיו ובלשונו של האדם, כדתנן

– כמו שלמדנו בספר יצירה

– שהקב"ה קבע את האותיות בפה ולשון. [ותמונתן בכתב

– תמונת האותיות בכתב, כפי שהן מופיעות בתורה (במאמר) בצורתן המקובלת – כגון: "ו" היא "יו"ד" מלמעלה וקו הנמשך מה"יו"ד", היא מורה על ציור ההמשכה, -

באיזה אופן ההמשכה, כמו שיתבאר לקמן] - שגם אותיות הדבור והמחשבה שבנפש האדם, הן המשכות מהשכל והמדות שבנפש, ממהותן ועצמותן, -

של השכל והמדות, כמו שנתבאר במקום אחר: