והנה, תכלית השתלשלות העולמות וירידתם ממדרגה למדרגה - אינו בשביל עולמות העליונים, -

בהם ישנו גילוי אלקות, הואיל ולהם -

לעולמות העליונים מהווה הדבר ירידה מאור פניו יתברך, -

שכן, בהיותם עולם, מלשון העלם, אין האלקות בהתגלות גמורה בהם, כי אם על ידי אי אילו לבושים, והרי זו ירידה לגבי מה שהיה לפני בריאת עולמות אלה, שאז היתה אלקות בהתגלות גמורה - ואי אפשר, לכן, לומר שהתכלית היא בגילוי האלקות שבעולמות העליונים, מאחר שגילוי זה הינו העלם וירידה לגבי מה שהיה קודם, והתכלית היא הרי בגילוי האור ולא בהעלם ובירידת האור, אלא התכלית הוא עולם הזה התחתון, -

וכל העולמות העליונים נבראו במגמה, שהאור האלקי ירד בהשתלשלות ממדריגה עליונה לתחתונה ממנה, עד להיווצרות עולם של חושך והעלם - עולם הזה - ודוקא העולם הזה הוא התכלית, מפני שכך עלה ברצונו יתברך, להיות נחת רוח לפניו יתברך, כד אתכפיא סטרא אחרא -

כשהסטרא אחרא נכפפת ונכנעת לקדושה, ואתהפך חשוכא לנהורא, -

וחושך הקליפות נהפך לאור של קדושה, שיאיר אור ה' אין סוף ברוך-הוא במקום החשך והסטרא אחרא של כל עולם הזה כולו, ביתר שאת ויתר עז -

ביתר עליונות וביתר חוזק, ויתרון אור מן החשך, -

כשהחושך עצמו נהפך לאור, באה מכך מעלה נוספת באור. כלומר: האור מאיר בעולם הזה ביתר תוקף, מהארתו בעולמות עליונים, -

מאשר הארת האור האלקי בעולמות העליונים, שמאיר שם על ידי לבושים והסתר פנים, -

שגם בעולמות העליונים ההארה היא על ידי לבושים, שפנימיות האור מסתתרת, המסתירים ומעלימים -

הלבושים והסתר פנים מעלימים ומסתירים על אור-אין-סוף ברוך-הוא שלא יבטלו -

העולמות, במציאות. -

שכן, אם האור היה מאיר בלי לבושים, היו העולמות בטלים במציאות. נמצא שבעולמות העליונים אין אור אין סוף מאיר כמו שהוא; ואילו בעולם הזה יאיר האור כמו שהוא בלי לבושים באמצעות הכנעת הסטרא אחרא, כאמור. ברם, הדבר טעון הסברה: מאחר שאף העולמות הרוחניים והעליונים יותר אינם יכולים לקבל את האור רק על ידי לבושים, כיצד, איפוא, יוכלו לקבל את האור בעולם הזה בלי לבושים?! - את זה מסביר רבנו הזקן בהמשך הדברים, שלשם כך נתן הקב"ה את התורה, הנותנת כוח לקבל את אור אין סוף כמו שהוא, ועם זאת לא להיות בטל במציאות: