[כא תשרי] על כן, -

לכן, אהובי אחי ורעי, אל נא תרעו הרעה הגדולה הזאת, -

לעשות, לפני התפלה או אחרי התפלה, מושב לצים רחמנא ליצלן, ותנו כבוד לה' אלהיכם בטרם יחשך , דהינו בין מנחה למעריב כל ימות החל , ללמד בעשרה פנימיות התורה, שהיא אגדה שבספר "עין יעקב", שרב סודות התורה גנוזין בה, ומכפרת עונותיו של אדם, כמבאר בכתבי האריז"ל , והנגלות שבה -

סודות התורה, הרי אמר, גנוזין באגדה שב"עין יעקב", והדברים הגלויים אודותם לומדים בחלק הנגלה של האגדה, הן דרכי ה' שילך בהם האדם, וישית עצות בנפשו במלי דשמיא -

בעניני תורה ומצוות, ובמלי דעלמא, -

בעניני עולם, וכידוע לכל חכמי לב. וגם ללמד מעט -

בין מנחה למעריב, בשלחן ערוך ארח-חיים הלכות הצריכות לכל אדם, -

שהרי החלק "אורח חיים" שבשולחן ערוך נחוץ לכל אחד לדעת הלכותיו, ועל זה אמרו רז"ל : "כל השונה הלכות בכל יום כו'", -

מובטח לו שהוא בן עולם הבא", שהן הלכות ברורות ופסוקות הלכה למעשה, -

לדעת איך לעשות בפועל, כמבאר בפרוש רש"י ז"ל שם . -

שב"הלכות" מתכוונת הגמרא להלכות ברורות, בלי השקלא וטריא והמחלוקת שבדבר, כפי שרש"י מפרש במגילה לפני המאמר "כל השונה הלכות", אלא בנוגע להספד על "שונה הלכות" שלמד את ההלכות עצמן בלי השקלא וטריא וכו', ובנדה על מאמר זה עצמו מפרש רש"י, שאלו הן משניות, ברייתות והלכה למשה מסיני, שגם הן בלי השקלא וטריא של הגמרא, ועל דרך זה בנוגע לשולחן ערוך הכוונה להלכות פסוקות ברורות הנוגעות למעשה.