והנה, אף כי "ה' אחד ושמו אחד" , דהיינו -

ששמו הוא דבורו ו"רוח פיו" המכנה בזהר הקדוש

בשם "שמו" הוא יחיד ומיחד - אף-על-פי-כן, ההארה והמשכת החיות הנמשכת מ"רוח פיו" יתברך מתחלקת לד' מדרגות שונות, שהן ד' עולמות: אצילות, בריאה, יצירה עשיה. והשינוי -

בין ארבע המדריגות, הוא מחמת צמצומים ומסכים (רבים), לצמצם האור והחיות ולהסתירו, שלא יהא מאיר כל כך בעולם הבריאה כמו -

שהוא מאיר בעולם האצילות, ובעולם היצירה הוא -

הוא והחיות מוסתרים על ידי צמצומים ומסכים יותר וכו'. -

ויותר מכך בעולם ה"עשייה"; אבל -

למרות כל האמור, אין שום שינוי חס ושלום -

על ידי הצמצומים והמסכים, בעצמות השכינה, שהיא "דבר ה'" ו"רוח פיו". וגם בבחינת ההארה והמשכת החיות, -

הנמשכת מ"דבר ה"', הנה ההארה שבאצילות בוקעת המסך ומתלבשת בבריאה, וכן מבריאה ליצירה ומיצירה לעשיה, ולכן אור-אין- סוף ברוך-הוא שבאצילות הוא גם כן בעשיה -

ויתירה מזו ובעולם הזה החומרי, על ידי התלבשותו -

של "אור אין סוף", במלכות דבריאה-יצירה-עשיה, כמבאר הכל בכתבי האר"י ז"ל :