ב"ה

המצוה היומית

שיעור 139: מצוות עשה קל״א, קכ״ה

המצווה הקל"א

הציווי שנצטווינו להתוודות לפניו יתעלה, שהפרשנו את חובת המעשרות והתרומות, להתנקות מהם גם בדבור, כדרך שהתנקינו מלהחזיק בהן בפעל, וזהו הנקרא: "וידוי מעשר". והציווי בזה הוא אמרו יתעלה: "ואמרת לפני ה' אלהיך בערתי הקדש מן הבית וגם נתתיו ללוי ולגר ליתום ולאלמנה וגו'" (שם כו, יג).

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו ואופן הביעור ועניינו בפרק אחרון ממעשר שני.

המצווה הקכ"ה

הציווי שנצטווינו להפריש את הבכורים ולהביאם למקדש, וא אמרו יתעלה: "ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה' אלהיך" (שמות כג, יט).

ופשוט, שמצווה זו אינה נוהגת אלא בפני הבית, ואינם באים אלא מפירות ארץ ישראל וסוריא ועבר הירדן ומשבעת המינים בלבד.

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו במסכת בכורים. ושם נתבאר שהם, כלומר: הבכורים, נכסי כהן.

From Sefer Hamitzvot, published and copyright by Sichos in English. To purchase the Sefer Hamitzvot two-volume set, please click here.
הטקסט בדף זה כולל שמות קדושים. נא לשמור על קדושת הדף.
אודות הספר
A new translation of Rambam’s definitive work, with informative notes, arranged according to the daily study schedule established by the Rebbe.
פרשת השבוע:
דף זה מופיע בשפות אחרות