ב"ה

המצוה היומית

שיעור 160: מצוות לא תעשה קל״ט, קי״ב; מצוות עשה ס״ה

המצווה הקל"ט

האזהרה שהזהרו הכהנים מלאכול בשר חטאות הנעשות בפנים, הוא אמרו יתעלה: "וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אהל מועד לכפר בקדש לא תאכל באשר תשרף" (שם, כג).

והאוכל ממנה - לוקה.

ולשון ספרא: "לא תאכל באש תשרף" - כל שהוא טעוון שרפה. לתן עליו בלא תעשה על אכילתו.

המצווה הקי"ב

האזהרה שהזהרנו מלהבדיל ראש חטאת העוף בשעת המליקה, הוא אמרו יתעלה: "ומלק את ראשו ממול ערפו ולא יבדיל" (שם ה, ח); ואם הבדיל - פסל.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ו' מזבחים.

המצווה הס"ה

הציווי שנצטווינו שיהא מעשה קורבן אשם באופן הנזכר, א באמרו יתעלה: "וזאת תורת האשם" (שם ז, א). וביאר הכתוב איך קרב ומה ממנו נקטר ומה נאכל.

From Sefer Hamitzvot, published and copyright by Sichos in English. To purchase the Sefer Hamitzvot two-volume set, please click here.
הטקסט בדף זה כולל שמות קדושים. נא לשמור על קדושת הדף.
אודות הספר
A new translation of Rambam’s definitive work, with informative notes, arranged according to the daily study schedule established by the Rebbe.
פרשת השבוע:
פרשת
טקסט הפרשה:
דף זה מופיע בשפות אחרות