ב"ה

המצוה היומית

שיעור 156: מצוות לא תעשה ע״ד; מצוות עשה ס״א; מצוות לא תעשה צ״א, צ״ב, צ״ג

המצווה הע"ד

האזהרה שהזהר הזר מלעבוד, כוונתי באומרי "זר" לכל מי שאינו מזרע אהרן. והוא אמרו יתעלה: "וזר לא יקרב אליכם" (במדבר יח, ד).

ופירש הכתוב שהעובר על לאו זה חייב מיתה בידי שמים, והוא אמרו: "והזר הקרב יומת" (שם ז).

ולשון ספרי: "והזר הקרב יומת" - לעבודה. עונש שמענו, אזהרה לא שמענו? תלמוד לומר: "וזר לא יקרב אליכם".

וכבר נכפלה האזהרה והעונש בעניין זה, והוא אמרו: "ולא יקרבו עוד בני ישראל אל אהל מועד לשאת חטא למות" (שם, כב).

וכבר נתבאר בגמרא יומא אלו עבודות חייב הזר מיתה עליהן ואמרו: "ארבע עבודות זר חייב עליהן מיתה ואלו הן: זריקה, והקטרה, ונסוך היין, ונסוך המים".

ושם ובפרק האחרון ממסכת זבחים התבארו דיני מצווה זו.

המצווה הס"א

הציווי שנצטווינו שיהא כל קורבן שנקריב שלם במינו, תמים מן-המומים שעליהם נאמר בכתוב ובמסורת שהם מומים. והוא אמרו יתעלה: "תמים יהיה לרצון", (ויקרא כב, כא).

ולשון ספרא: "תמים יהיה לרצון - מצוות עשה".

וכבר הביאו ראיה, שיינות הנסכים ושמנם וסלתם יהיו בתכלית הטוב והשלמות מכל קלקול, ואמרו יתעלה: "תמימים יהיו לכם וניסכיהם" (במדבר כח, לא).

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בפרק י' ממנחות.

המצווה הצ"א

האזהרה שהזהרנו מלהקדיש בעלי מומין לגבי מזבח, הוא אמרו יתעלה: "כל אשר בו מום לא תקריבו" - משום בל תקדיש.

המצווה הצ"ב

האזהרה שהזהרנו מלשחוט בעלי מומין לשם קרבן, הוא אמרו יתעלה בבעלי מומין: "לא תקריבו אלה לה'" (שם, כב),

ולשון ספרא: "לא תקריבו אלה לה'" - משום בל תשחוט.

המצווה הצ"ג

האזהרה שהזהרנו מלזרוק דם בעלי מומין על גבי המזבח, והוא אמרו יתעלה בבעלי מומין גם: "לא תקריבו לה'" (שם, כד),

ובא בקבלה שלאו זה מזהיר על זריקת דם בעלי מומין - וזהו דעת תנא קמא, וכן הלכה. ור' יוסי בר' יהודה אומר, שלאו זה אינו מזהיר אלא על קבלת דם.

והוא אמרם בספרא: "לא תקריבו לה'" - משום בל תקבל את הדם.

ובגמרא תמורה אמרו: לתנא קמא האי 'לא תקריבו לה' למה לי? מבעי ליה לזריקת דמים - והא נפקא ליה מ'על המזבח'? כלומר: ממה שאמר עוד: "ואשה לא תתנו מהם על המזבח לה' " (שם, כב), שמשמע שכל מה שינתן על גבי המזבח לא יהיה מהם?

והשיב: ארחיה דקרא הכי משתעי, כלומר: שלאו זה שהוא "ואשה לא תתנו מהם על המזבח" לא בא אלא בהקטר אמורין, ואל תלמד באומרו "המזבח", לפי שלא יסתדר הלשון אלא בכך, כי היאך היה לו לומר: "ואשה לא תתנו" בלבד - הרי בזה לא ישלם הדבור!

הנה נתבאר מכל מה שקדם שאמרו: לא תקריבו לה' - אזהרה על זריקת הדם.

From Sefer Hamitzvot, published and copyright by Sichos in English. To purchase the Sefer Hamitzvot two-volume set, please click here.
הטקסט בדף זה כולל שמות קדושים. נא לשמור על קדושת הדף.
אודות הספר
A new translation of Rambam’s definitive work, with informative notes, arranged according to the daily study schedule established by the Rebbe.
פרשת השבוע:
פרשת
טקסט הפרשה:
דף זה מופיע בשפות אחרות