האזהרה שהזהרנו מלגז צמר הקודשים, והוא אמרו: "ולא תגז בכור צאנך" (שם). ולמדנו שאר קודשים מן הבכור שיהו כולם אסורים בעבודה וגזה.

וכבר נתבארו דיני שתי המצוות האלה, כלומר: גיזה ועבודה, במסכת בכורות.

וגם הגוזז דבר מן הקודשים - לוקה.