הציווי שנצטווינו להפריש מעשר מצמח הארץ, והוא אמרו יתעלה: "כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו לה' תרומה" (במדבר יח, כד) וכבר באר הכתוב, שהמעשר הזה ללויים.

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו במסכת מעשרות; וזהו הנקרא: מעשר ראשון, ואינו חובה מן התורה אלא בארץ ישראל.