האזהרה שהזהרנו מלעבוד בקודשים, והוא אמרו יתעלה: "לא תעבד בבכר שורך" (דברים טו, יט).

ולמדנו שאר קודשים מן הבכור שיהא כולם אסורים בעבודה.

וכבר נתבאר בסוף מסכת מכות, שהעובד באחד מן הקודשים - לוקה.