ב"ה

המצוה היומית

שיעור 176: מצוות עשה מ״ט, קי״ח

המצווה המ"ט

הציווי שנצטווינו בעבודת היום, כלומר: כל הקורבנות והוידויין שנצטווינו ביום צום כפור לכפר בהם כל העונות, כמו שאמר הכתוב. והיא כל החוקה האמורה ב'אחרי מות'.

והראיה שהכל מצווה אחת, אמרם בסוף פרק ה' מכיפורים: "כל מעשה יום הכיפורים האמור על הסדר, הקדים מעשה לחברו - לא עשה כלום".

וכבר נתבארנו כל דיני מצווה זו במסכת המיוחדת לה, והיא מסכת יומא.

המצווה הקי"ח

הציווי שנצטווינו שכל הנהנה מן ההקדש או אוכל קדש, כלומר: תרומה בשגגה - יחזיר מה שאכל, או כדי מה שנהנה עם תוספת חמש.

והוא אמרו יתעלה: "ואת אשר חטא מן הקדש ישלם ואת חמישתו יוסף עליו" (שם ה, טז). ואמר עוד: "ואיש כי יאכל קדש בשגגה וגו'" (שם כב, יד). וכבר נתבארנו דיני מצווה זו במסכת מעילה וגם במסכת תרומה.

From Sefer Hamitzvot, published and copyright by Sichos in English. To purchase the Sefer Hamitzvot two-volume set, please click here.
הטקסט בדף זה כולל שמות קדושים. נא לשמור על קדושת הדף.
אודות הספר
A new translation of Rambam’s definitive work, with informative notes, arranged according to the daily study schedule established by the Rebbe.
פרשת השבוע:
דף זה מופיע בשפות אחרות