ב"ה

המצוה היומית

שיעור 148: מצוות לא תעשה ע״ט, פ

המצווה הע"ט

האזהרה שהזהרנו מלבנות מזבח מאבנים שנגע בהן ברזל, הוא אמרו יתעלה: "לא תבנה אתהן גזית כי חרבך וכו' " (שמות כ, כה), ואם בנה מהן מזבח הרי הוא פסול ואין מקריבין עליו.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ג' ממדות.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

המצווה המשלימה שמונים

האזהרה שהזהרנו מלעלות למזבח במעלות, כדי שלא יפסע פסיעות גסות בשעת עליתו, אלא ילך עקב בצד גדל. והוא אמרו יתעלה: "[ו]לא תעלה במעלת על מזבחי וגו' " (שם, כו).

ולשון המכילתא: "מה תלמוד לומר: "אשר לא תגלה ערותך עליו"? שכשעולה למזבח לא יהא פוסע פסיעה גסה, אלא מהלך עקב בצד גדל". וכבר נתבארה צורת הכבש והיאך בנינו בפרק ג' ממדות.

וכל הפוסע פסיעה גסה על המזבח עד שתגלה ערוותו עליו - לוקה.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

פרשת השבוע:
פרשת
טקסט הפרשה:
דף זה מופיע בשפות אחרות