ב"ה

המצוה היומית

שיעור 96: מצוות לא תעשה קע״ג, קע״ה, קע״ו, קע״ז, קע״ח

המצווה הקע"ג

האזהרה שהזהרנו מלאכל דג טמא, הוא אמרו באותם המינים מן הדגים: "ושקץ יהיו לכם מבשרם לא תאכלו ואת נבלתם תשקצו" (ויקרא יא, יא).

והאוכל מבשרם כזית - לוקה.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

המצווה הקע"ה

האזהרה שהזהרנו מלאכול שרץ העוף, גון הזבובים והדבורים והצרעין וזולתם מן המינים האלה. והוא אמרו במשנה תורה: "[ו]כל שרץ העוף טמא הוא לכם לא יאכלו" (דברים יד, יט).

ולשון ספרי: "וכל שרץ העוף' וכו' - מצוות לא תעשה",

והאוכלם - לוקה.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

המצווה הקע"ו

האזהרה שהזהרנו מלאכול שרץ הארץ, גון התולעים והחפושיות והטחביות, וזהו הנקרא: שרץ הארץ. והוא אמרו יתעלה: "וכל השרץ השרץ על הארץ שקץ הוא לא יאכל" (ויקרא יא, מא).

והאוכל מהם דבר - חייב מלקות.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

המצווה הקע"ז

האזהרה שהזהרנו מלאכול השרץ המתהווה מן העיפושים, אף על פי שאינו מין מסוים ואינו נולד מזכר ונקבה, והוא אמרו: "ולא תטמאו את נפשתיכם בכל השרץ הרמש על הארץ" (שם, מד).

ולשון ספרא: ",השרץ הרמש על הארץ' - אף על פי שאינו פורה ורובה",

וזהו החילוק שיש בין אמרו "השרץ השרץ על הארץ" ובין אמרו "השרץ הרמש". לפי שהשרץ השורץ - הוא השרץ שיש בו כוח המוליד את המין והרי הוא משריץ על הארץ; והשרץ הרומש - הוא השרץ המתהווה מן העיפושים שאינו מוליד כמוהו,

וגם האוכל ממנו - לוקה.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

המצווה הקע"ח

האזהרה שהזהרנו מלאכול בעלי החיים המתהווים בתוך הזרעים והפרות, משיצאו וירמשו על פני אותו הזרע או אותו הפרי, אפילו מצאנום אחר כך בתוך האוכל - אסור לאוכלם,

והאוכלם - לוקה,

והוא אמרו: "לכל השרץ השרץ על הארץ לא תאכלום כי שקץ הם" (שם יא, מב).

ולשון ספרי: "להביא את שפירשו לארץ וחזרו".

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

פרשת השבוע:
דף זה מופיע בשפות אחרות