ב"ה

המצוה היומית

שיעור 121: מצוות לא תעשה רי״ז, רי״ח

המצווה הרי"ז

האזהרה שהזהרנו מלהרביע כלאי בהמה, הוא אמרו: "בהמתך לא תרביע כלאים" (ויקרא יט, יט),

ואם הרביע בהמה - לוקה, ובתנאי שירכיב בידו אבר הזכר בנקבה כמכחול בשפופרת,

ובפירוש אמרו בנואפים: עד שיראו כשהם מנאפין ובכלאים: עד שיכניס כמכחול בשפופרת, ואז ילקה.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ח' מכלאים.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

המצווה הרי"ח

האזהרה שהזהרנו מלעשות מלאכה בכלאי בהמה ביחד, והוא אמרו: "לא תחרש בשור ובחמור יחדו" (דברים כב, י).

ואם עשה בהם מלאכה, כגון שחרש בהם או דש או הנהיגם יחד - לוקה, שנאמר 'יחדו' הכוונה בזה שלא יאחדם ביחד בשום מלאכה מן המלאכות.

מן התורה אינו חייב מלקות אלא על שני מינים: שאחד מהם בהמה טהורה והאחר בהמה טמאה כשור וחמור, שאם חרש בהם או משך או הנהיג - לוקה; אבל מדרבנן לוקה על כל שני מינים שיהיו.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ח' מכלאים.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

פרשת השבוע:
דף זה מופיע בשפות אחרות