ב"ה

המצוה היומית

שיעור 146: מצוות עשה קל״ח; מצוות לא תעשה רכ״ז; מצוות עשה קל״ט

המצווה הקל"ח

הציווי שנצטווינו שיחזרו כל הקניינים המכורים בשנה זו לבעליהם, צאו מתחת ידי הקונים, בלי דמים. והוא אמרו יתעלה: "ובכל ארץ אחזתכם גאלה תתנו לארץ" (שם שם, כד). וביאר לנו, שגאלה זו תהיה בשנה זו ואמר: "בשנת היובל הזאת תשבו איש אל אחזתו" (שם שם, יג).

וכבר פרט הכתוב דיני מצווה זו וביאר איך יהיה דין המוכר עם הקונה, אם הוא רוצה לפדות את אדמתו המכורה קדם שתחול שנת היובל. וביאר גם כן שדין זה מיוחד לקרקעות שהן מחוץ לחומת העיר, ושהחצרות והבתים הבנויים בכפרים - כיון שלא נבנו מבפנים לחומה, הרי דינם כדין השדות והגנות. והם בתי החצרים שעליהם אמר הכתוב: "על שדה הארץ יחשב גאלה תהיה לו וביובל יצא" (שם שם, לא).

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בערכים. וגם היא אינה נוהגת אלא בארץ ישראל ובזמן שהיובל נוהג.

המצווה הרכ"ז

האזהרה שהזהרנו מלמכור אדמותינו בארץ כנען לצמיתות, הוא אמרו: "והארץ לא תמכר לצמתת" (שם, כג).

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בסוף ערכין.

המצווה הקל"ט

הציווי שנצטווינו שתהא פדיית הקניינים המכורים מבפנים לחומת עיר, עד לסוף שנה אחת בלבד, אחרי השנה יתקיימו בידי הקונה ולא יצאו ביובל. והוא אמרו יתעלה: "ואיש כי ימכר בית מושב עיר חומה וגו'" (שם שם, כט).

ומצווה זו היא דין בתי ערי חומה. וכבר נתבארנו דיני מצווה זו במסכת ערכים. והיא אינה נוהגת אלא בארץ.

From Sefer Hamitzvot, published and copyright by Sichos in English. To purchase the Sefer Hamitzvot two-volume set, please click here.
הטקסט בדף זה כולל שמות קדושים. נא לשמור על קדושת הדף.
אודות הספר
A new translation of Rambam’s definitive work, with informative notes, arranged according to the daily study schedule established by the Rebbe.
פרשת השבוע:
פרשת
טקסט הפרשה:
דף זה מופיע בשפות אחרות