ב"ה

המצוה היומית

שיעור 119: מצוות לא תעשה קי״א, רט״ו

המצווה הקי"א

האזהרה שהזהרנו מלפדות סתם חרמי הארץ גם כן, הוא אמרו על החרם: "לא ימכר ולא יגאל" (שם).

ולשון ספרא: "לא יגאל לבעלים, מה יעשה בו? 'כשדה החרם לכהן תהיה אחזתו'. יכול אף על פי שפרש לשם? תלמוד לומר: 'הוא'". ושם נתבאר שסתם חרמין לכהנים.

ושם אמרו: "חרמי כהנים אין להם פדיון אלא נתנים לכהנים כתרומה".

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

המצווה הרט"ו

האזהרה שהזהרנו מלזרוע כלאים, והוא אמרו יתעלה: "שדך לא תזרע כלאים" (ויקרא יט, יט).

וכלאי זרעים אלו אין איסור לזרעם אלא בארץ ישראל, והזורעם שם - חייב מלקות דאוריתא; ובחוצה לארץ מותר. וכבר נתבארו דיני מצווה זו במסכת כלאים.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

פרשת השבוע:
דף זה מופיע בשפות אחרות