ב"ה

המצוה היומית

שיעור 117: מצוות עשה קט״ו, קט״ז, קי״ז

המצווה הקט"ו

הציווי שנצטווינו בדין ערכי בהמה טמאה, והוא אמרו: "והעמיד את הבהמה לפני הכהן והעריך הכהן אותה" (שם שם, יא-יב).

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בכמה מקומות בתמורה ומעילה.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

המצווה הקט"ז

הציווי שנצטווינו בערכי בתים, והוא אמרו: "ואיש כי יקדיש את ביתו קדש לה' והעריכו הכהן" (שם שם, יד).

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו במסכת ערכים.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

המצווה הקי"ז

הציווי שנצטווינו בערכי שדות, הוא אמרו יתעלה: "ואם משדה אחזתו וגו' (שם שם, טז); ואם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחזתו וגו'" (שם שם, כב). ודן בשדה אחזתו "והיה ערכך לפי זרעו וגו'" ובשדה מקנתו "וחשב לו הכהן את מכסת הערכך".

וכבר נתבארנו גם דיני מצווה זו כולם בשלמות במסכת ערכים.

ואל יחשוב החושב, שארבעת סוגי ערכים אלו יש ביניהם שיתוף המחייב שימנו כמצווה אחת - אלא הן ארבע מצוות: לכל אחת מהן דין שאינו באחרת, אבל שם 'ערך' כוללם על דרך שיתוף השם. לכן אין למנות מיני הערכים כלם כמצווה אחת, כמו שאין אנו מונים מיני הקורבנות כלם כמצווה אחת. וזה ברור כשנתבונן.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

פרשת השבוע:
דף זה מופיע בשפות אחרות