ב"ה

המצוה היומית

שיעור 117: מצוות עשה קט״ו, קט״ז, קי״ז

המצווה הקט"ו

הציווי שנצטווינו בדין ערכי בהמה טמאה, והוא אמרו: "והעמיד את הבהמה לפני הכהן והעריך הכהן אותה" (שם שם, יא-יב).

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בכמה מקומות בתמורה ומעילה.

המצווה הקט"ז

הציווי שנצטווינו בערכי בתים, והוא אמרו: "ואיש כי יקדיש את ביתו קדש לה' והעריכו הכהן" (שם שם, יד).

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו במסכת ערכים.

המצווה הקי"ז

הציווי שנצטווינו בערכי שדות, הוא אמרו יתעלה: "ואם משדה אחזתו וגו' (שם שם, טז); ואם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחזתו וגו'" (שם שם, כב). ודן בשדה אחזתו "והיה ערכך לפי זרעו וגו'" ובשדה מקנתו "וחשב לו הכהן את מכסת הערכך".

וכבר נתבארנו גם דיני מצווה זו כולם בשלמות במסכת ערכים.

ואל יחשוב החושב, שארבעת סוגי ערכים אלו יש ביניהם שיתוף המחייב שימנו כמצווה אחת - אלא הן ארבע מצוות: לכל אחת מהן דין שאינו באחרת, אבל שם 'ערך' כוללם על דרך שיתוף השם. לכן אין למנות מיני הערכים כלם כמצווה אחת, כמו שאין אנו מונים מיני הקורבנות כלם כמצווה אחת. וזה ברור כשנתבונן.

From Sefer Hamitzvot, published and copyright by Sichos in English. To purchase the Sefer Hamitzvot two-volume set, please click here.
הטקסט בדף זה כולל שמות קדושים. נא לשמור על קדושת הדף.
אודות הספר
A new translation of Rambam’s definitive work, with informative notes, arranged according to the daily study schedule established by the Rebbe.
פרשת השבוע:
דף זה מופיע בשפות אחרות