ב"ה

המצוה היומית

שיעור 82: מצוות לא תעשה שנ״ו; מצוות עשה רט״ז

המצווה השנ"ו

האזהרה שהוזהר האדם מלהחזיר גרושתו אחר שנשאת לאחר, והוא אמרו יתעלה: "לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה" (דברים כד, ד).

והעובר על לאו זה - לוקה

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בכמה מקומות ביבמות.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

המצווה הרט"ז

הציווי שנצטווינו שישא היבם אשת אחיו אם מת ולא הניח זרע, והוא אמרו יתעלה: "יבמה יבא עליה" (דברים כה, ה). וכבר נתבארנו דיני מצווה זו במסכתא המיחדת לה, כלומר מסכת יבמות.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

פרשת השבוע:
דף זה מופיע בשפות אחרות