ב"ה

המצוה היומית

שיעור 34: מצוות עשה י״ט, רט״ו

המצווה הי"ט

הציווי שנצטווינו להודות לו יתעלה אחר כל אכילה, והוא אמרו יתעלה: "ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלוקיך" (שם ח, י).

ולשון התוספתא: "ברכת המזון מן התורה, שנאמר: ואכלת ושבעת וברכת את ה'". וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בכמה מקומות במסכת ברכות.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

המצווה הרט"ו

הציווי שנצטווינו להימול, הוא אמרו יתעלה: לאברהם: "המול לכם כל זכר" (בראשית יז, י). ובפרוש הודיעה התורה על הכרת למבטל מצוות עשה זו. והוא אמרו יתעלה: "וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ונכרתה וגו'" (שם שם, יד).

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בפרק יט משבת ופ"ד מיבמות.

ואין האשה מצווה על מילת בנה כמו שהאב מצווה על כך, כמו שנתבאר בקדושין.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

פרשת השבוע:
דף זה מופיע בשפות אחרות