הציווי שנצטווינו לתן מחצית השקל כל השנה, הוא אמרו יתעלה: "ונתנו איש כפר נפשו לה'" (שמות ל, יב), ואמר "זה יתנו" (שם שם, יג).

וברור, שאין הנשים חייבות במצווה זו, לפי שהכתוב אומר: "כל העובר על הפקודים" (שם). וכבר נתבארנו דיני מצווה זו במסכתא המיוחדת לה, כלומר: מסכת שקלים. ושם נתבאר, שמצווה זו אינה נוהגת אלא בפני הבית.