האזהרה שהזהרו שאר בני אדם מלבוא על היבמה כשהיא תחת זיקת יבמה, והוא אמרו: "לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר" (שם כה, ה).

והעובר על לאו זה - לוקה, היא והוא.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו ביבמות.