הציווי שנצטווינו שתחלוץ היבמה ליבמה אם לא ישאנה, הוא אמרו יתעלה: "וחלצה נעלו מעל רגלו" (שם שם, ט).

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו במסכתא המיוחדת לכך, והיא מסכת יבמות.

וכבר ידעת לשונם: "מצוות ייבום קודמת למצוות חליצה", ולפיכך קראו למסכתא "יבמות", אף על פי שהיא כוללת דיני הייבום והחליצה כאחד.