ב"ה

המצוה היומית

שיעור 82: מצוות לא תעשה שנ״ו; מצוות עשה רט״ז

המצווה השנ"ו

האזהרה שהוזהר האדם מלהחזיר גרושתו אחר שנשאת לאחר, והוא אמרו יתעלה: "לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה" (דברים כד, ד).

והעובר על לאו זה - לוקה

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בכמה מקומות ביבמות.

המצווה הרט"ז

הציווי שנצטווינו שישא היבם אשת אחיו אם מת ולא הניח זרע, והוא אמרו יתעלה: "יבמה יבא עליה" (דברים כה, ה). וכבר נתבארנו דיני מצווה זו במסכתא המיחדת לה, כלומר מסכת יבמות.

From Sefer Hamitzvot, published and copyright by Sichos in English. To purchase the Sefer Hamitzvot two-volume set, please click here.
הטקסט בדף זה כולל שמות קדושים. נא לשמור על קדושת הדף.
אודות הספר
A new translation of Rambam’s definitive work, with informative notes, arranged according to the daily study schedule established by the Rebbe.
פרשת השבוע:
דף זה מופיע בשפות אחרות