האזהרה שהוזהר האדם מלהחזיר גרושתו אחר שנשאת לאחר, והוא אמרו יתעלה: "לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה" (דברים כד, ד).

והעובר על לאו זה - לוקה

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בכמה מקומות ביבמות.