הציווי שנצטוינו לגרש בספר דווקא אם נרצה לגרש, והוא אמרו יתעלה: "וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה" (שם כד, א).

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו, כלומר דיני גרושין, בשלמות במסכתא המיוחדת לכך, כלומר מסכת גטין.