הציווי שנצטווינו לשבות בשבת, הוא אמרו: "וביום השביעי תשבת" (שמות כג, יב), וכבר נכפל הציווי במצווה זו כמה פעמים. וביאר לנו יתעלה, שהשביתה הזאת מן המלאכה היא חובה לנו ולבהמתנו ולעבדינו.

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו במסכת שבת וגם במסכת יום טוב.