ב"ה

המצוה היומית

שיעור 34: מצוות עשה י״ט, רט״ו

המצווה הי"ט

הציווי שנצטווינו להודות לו יתעלה אחר כל אכילה, והוא אמרו יתעלה: "ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלוקיך" (שם ח, י).

ולשון התוספתא: "ברכת המזון מן התורה, שנאמר: ואכלת ושבעת וברכת את ה'". וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בכמה מקומות במסכת ברכות.

המצווה הרט"ו

הציווי שנצטווינו להימול, הוא אמרו יתעלה: לאברהם: "המול לכם כל זכר" (בראשית יז, י). ובפרוש הודיעה התורה על הכרת למבטל מצוות עשה זו. והוא אמרו יתעלה: "וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ונכרתה וגו'" (שם שם, יד).

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בפרק יט משבת ופ"ד מיבמות.

ואין האשה מצווה על מילת בנה כמו שהאב מצווה על כך, כמו שנתבאר בקדושין.

From Sefer Hamitzvot, published and copyright by Sichos in English. To purchase the Sefer Hamitzvot two-volume set, please click here.
הטקסט בדף זה כולל שמות קדושים. נא לשמור על קדושת הדף.
אודות הספר
A new translation of Rambam’s definitive work, with informative notes, arranged according to the daily study schedule established by the Rebbe.
פרשת השבוע:
פרשת
טקסט הפרשה:
דף זה מופיע בשפות אחרות