הציווי שנצטווינו ליטול לולב ולשמוח לפני ה' שבעת ימים, הוא אמרו יתעלה: "ולקחתם לכם ביום הראשון וגו'" (שם שם, מ). וכבר נתבארנו דיני מצווה זו במסכת סוכה. ושם נתבאר, שאין מצווה זו חובה שבעת ימים אלא במקדש בלבד; אבל בשאר המקומות, ביום הראשון בלבד היא חובה מן התורה.

ואין הנשים חייבות במצווה זו.