הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!

המצוה היומית

מצוות לא תעשה רי״ט; מצוות עשה רמ״ד

המצווה הרי"ט

האזהרה שהזהרנו מלמנוע את הבהמה מלאכל מן הדבר שהיא עושה בו בשעת מלאכתה, כגון שתדוש תבואה או תישא תבן על גבה, אין מונעים אותה מלאכל ממנו. והוא אמרו יתעלה: "לא תחסם שור בדישו" (דברים כה, ד).

ונתבאר שאחד השור ואחד כל בהמה לחסימה אלא שדבר הכתוב בהווה. ובין בדישה בין בשאר מלאכות אין מונעים אותה מלאכול בשעת מלאכה מן הדבר שהיא עושה בו, וכל זמן שמנעה - לוקה, ואפילו חסמה בקול.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ז' מבבא מציעא.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

המצווה הרמ"ד

הציווי שנצטווינו בדין השואל, הוא אמרו יתעלה: "וכי ישאל איש מעם רעהו" (שם שם, יג).

וכבר נתבארנו הלכות דין זה בפרק ח' מ[בבא] מציעא ופרק ח' משבועות.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת