הציווי שנצטווינו לדור בסוכה שבעה ימים בכל ימי החג, הוא אמרו יתעלה: "בסכת תשבו שבעת ימים" (שם שם, מב).

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו במסכתא המיוחדת לכך, כלומר: מסכת סכה. ואין הנשים חייבות במצווה זו.