האזהרה שהזהרנו מלנסוע בשבת, והוא אמרו: "אל יצא איש ממקמו ביום השבעי" (שם טז, כט).

ובא בקבלה שתחום המסע הוא מה שנוסף על אלפים אמה מחוץ לעיר אפילו אמה אחת. והלוך אלפים אמה לכל רוח מותר.

ולשון המכילתא:",אל יצא איש ממקמו' - אלו אלפים אמה". ובגמרא ערובין אמרו: "לוקין על אסור תחומין דבר תורה"

ובאותה המסכתא נתבארו דיני מצווה זו.