האזהרה שהזהרנו מלעשות מלאכה בשבת, הוא אמרו: "לא תעשה כל מלאכה" (שמות כ, י). והעובר על לאו זה, פרש בו הכתוב שהוא בכרת, אם לא ידע בו הדין, ואם נתקימה עליו העדות - חייב סקילה. כל זה אם הוא מזיד; ואם היה שוגג - מקריב חטאת קבועה.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו במסכת שבת.