האזהרה שהוזהר הדיין מלקבל עדות אדם רשע ולעשות על פי עדותו, הוא אמרו יתעלה: "אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס" (שמות כג, א),

בא הפירוש: "אל תשת רשע עד, אל תשת חומס עד" להוציא את החמסנים ואת הגזלנים שהן פסולין לעדות, שנאמר: "לא יקום עד חמס באיש" (דברים יט, טז).

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ג' מסנהדרין.