האזהרה שהזהרנו מלענוש או להוציא ממון בעדות עד אחד, אפילו היה בתכלית הכשרות, והוא אמרו יתעלה: "לא יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת" (דברים יט, טו).

אמרו: "לכל עוון אינו קם, אבל קם הוא לשבועה".

וכבר נתבארו דיני מצווה זו במקומות מפזרים ביבמות וכתובות וסוטה וגיטין וקידושין ומקומות שונים בסדר נזיקין.