הציווי שנצטווינו במעשה ציצית, והוא אמרו יתעלה: "ועשו להם ציצית וגו' ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת" (במדבר טו, לח). אך אינה נמנית כשתי מצוות, אף על פי שביסוד הוא אצלנו: "התכלת אינה מעכבת את הלבן והלבן אינו מעכב את התכלת", שכן אמרו בספרי:

"יכול שהן שתי מצוות: מצוות תכלת ומצוות לבן? תלמוד לומר: והיה לכם לציצית - מצווה אחת היא ואינה שתי מצוות".

וזו אין הנשים חייבות בה, כמו שנתבאר בתחילת גמרא קידושין.

וכבר נתבארנו כל דיני מצווה זו בגמרא מנחות.