הציווי שנצטווינו בדיני נחלות, הוא אמרו יתעלה: "איש כי ימות ובן אין לו וגו' " (במדבר כז, ח). ומכלל דין זה בלי ספק, שיהיה הבכור יורש פי שנים, כי זה משפט ממשפטי היורשים.

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בפרק ח' ופרק ט' מ[בבא] בתרא.