הציווי שנצטווינו להטיל ריבית על הגוי ואז נלווהו, כדי שלא נעזור לו ולא נחנהו אלא נזיקו, אפילו בהלוואה ברבית שנתנה עליו כזה שהזהרנו מלעשותו עם ישראל. והוא אמרו יתעלה: "לנכרי תשיך" (שם כג, כא).

לפי שבא לנו הפירוש המקבל שזהו ציווי, לא רשות. והוא אמרם בספרי: "לנכרי תשיך - זו מצוות עשה; ולאחיך לא תשיך - זו מצוות לא תעשה".

וגם למצווה זו יש תנאים מדרבנן, שכבר נתבארנו במסכת [בבא] מציעא.