האזהרה שהוזהר גם הלווה מללוות בריבית, לפי שאילו לא בא לאו ללווה מללוות בריבית היה אפשר לסבר שיהא המלווה עובר מפני שהוא חומס ואין הלווה עובר, כי הוא רק הסכים להיות נחמס, והיה זה דומה לאונאה שעובר המאנה, לא המתאנה. לפיכך בא הלאו גם ללווה שלא ילווה בריבית.

והוא אמרו יתעלה: "לא תשיך לאחיך נשך כסף נשך אכל" (דברים כג, כ), ובא הפירוש: לא תנשך לאחיך.

ובפירוש אמרו בגמרא בבא מציעא: "לווה עובר משום 'לא תשיך' ומשום 'ולפני עוור לא תתן מכשל'" (ויקרא יט, יד), כמו שנבאר כשנזכיר אותה מצווה.