הציווי שנצטווינו לנגוש את הנכרי וללחוץ עליו בתביעת החובות, כדרך שנצטווינו לחמול על ישראל והזהרנו מלנגשו. והוא אמרו יתעלה: "את הנכרי תגש" (שם שם, ג).

ולשון ספרי: "את הנכרי תגש - זו מצוות עשה".