ב"ה

המצוה היומית

שיעור 258: מצוות עשה רל״ו; מצוות לא תעשה רפ״ט, רצ״ה; Note About Varying Customs

המצווה הרל"ו

הציווי שנצטווינו בדין חובל בחברו, הוא אמרו יתעלה: "וכי יריבן אנשים והכה איש את רעהו" (שם שם, יח). ואלו הם הנקראים: דיני קנסות, ויש כתוב הכולל דיני קנסות כולם. והוא אמרו יתעלה: "כאשר עשה כן יעשה לו" (ויקרא כד, יט).

הכוונה בזה שלוקחים מממונו כדי מה שהזיק לחברו, כמו שבא בקבלה: אפילו ביישו בלבד - הרי אלו גובים מממונו כדי אותו הנזק.

ודע שדיני קנסות אלו כולם נזקי אדם באדם. וכן אם הזיקה בהמה את האדם או את הבהמה - הרי כל הדינים האלה לא ידון בהם ולא יפסוק אלא בית דין הסמוכין בארץ.

וכבר נתבארנו הלכות דין זה בפרק ח' מ[בבא] קמא.

המצווה הרפ"ט

האזהרה שהזהרנו מלרצוח זה את זה, הוא אמרו: "לא תרצח" (שמות כ, יג; דברים ה, יז). והעובר על לאו זה - נהרג בהכאה מן הצוואר.

אמר יתעלה: "מעם מזבחי תקחנו למות" (שמות כא, יד). וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ט' מסנהדרין ובפרק ב' ממכות.

המצווה הרצ"ה

האזהרה שהזהרנו מלקחת כופר לרוצח במזיד, אלא יהרג בהכרח, הוא אמרו יתעלה: "ולא תקחו כפר לנפש רצח אשר הוא רשע למות" (במדבר לה, לא).

וכבר נתבארו דיני מצווה זו במכות.

From Sefer Hamitzvot, published and copyright by Sichos in English. To purchase the Sefer Hamitzvot two-volume set, please click here.
הטקסט בדף זה כולל שמות קדושים. נא לשמור על קדושת הדף.
אודות הספר
A new translation of Rambam’s definitive work, with informative notes, arranged according to the daily study schedule established by the Rebbe.
פרשת השבוע:
דף זה מופיע בשפות אחרות