האזהרה שהזהרנו מלהונות גר צדק ומלהזיקו במקחו וממכרו, והוא אמרו: "ולא תלחצנו" (שמות שם).

ולשון המכילתא: "ולא תלחצנו - בממון".

וכבר נתבאר בגמרא בבא מציעא שהמאנה את הגר עובר משום "לא תונו איש את אחיו", ומשום "וגר לא תונה" (שם). וכן הלוחצו - עובר משום "[ו]לא תלחצנו" (שם), נוסף על הלאו הכוללו עם כל ישראל, כלומר: אונאת ממון.