האזהרה שהזהרנו מלהונות זה את זה במסחר בשעת מקח וממכר, והוא אמרו יתעלה: "וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו" (שם כה, יד).

ובספרא אמרו: "אל תונו איש את אחיו - זו אונאת ממון".

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ד' מבבא מציעא.