ב"ה

המצוה היומית

שיעור 261: מצוות עשה קפ״א; מצוות לא תעשה ש״ט, רצ״ח; מצוות עשה קפ״ד

המצווה הקפ"א

הציווי שנצטווינו בעריפת עגלה, אם נמצא בשדה הרוג שלא נודע מי הרגו, הוא אמרו יתעלה: "כי-ימצא חלל באדמה" (שם כא, א). וזהו דין עגלה ערופה.

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בפרק אחרון ממסכת סוטה.

המצווה הש"ט

האזהרה שהזהרנו מלזרוע ומלעבוד את האדמה בנחל איתן שנערפה בו העגלה, הוא אמרו: "אשר לא יעבד בו ולא יזרע" (שם כא, ד), והעובר על זה - לוקה.

ובגמרא מכות כשהזכירו מחייבי מלקות אמרו: "והא איכא זורע לנחל איתן ואזהרתיה מהכא: אשר לא יעבד בו ולא יזרע'?" הנה נתבאר שזו אזהרה אחת ושהיא במלקות.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בסוף סוטה.

המצווה הרצ"ח

האזהרה שהזהרנו מלהשאיר מוקשים ומכשולים בערינו ובתוך בתינו כדי שלא יאבדו בהם בני אדם, הוא אמרו יתעלה: "ולא תשים דמים בביתך" (דברים כב, ח).

ולשון ספרי:"ועשית מעקה (שם) - מצוות עשה; ולא תשים דמים - מצוות לא תעשה".

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בריש שקלים ירושלמי ובכמה מקומות בסדר נזיקין.

המצווה הקפ"ד

הציווי שנצטווינו לסלק המוקשים והמכשולים מכל משכנותינו, יינו: שנבנה כתל מקיף סביב הגגות והבורות והשיחין ודומיהם, כדי שלא יפול מישהו בהם או מהם. וכן מקומות הסכנה כולם בונים ומתקנים אותם, כדי שתסור הסכנה. והוא אמרו: "ועשית מעקה לגגך" (דברים כב, ח).

ולשון ספרי: "ועשית מעקה לגגך - מצוות עשה". וכבר נתבארנו דיני מצווה זו במסכת [בבא] קמא.

From Sefer Hamitzvot, published and copyright by Sichos in English. To purchase the Sefer Hamitzvot two-volume set, please click here.
הטקסט בדף זה כולל שמות קדושים. נא לשמור על קדושת הדף.
אודות הספר
A new translation of Rambam’s definitive work, with informative notes, arranged according to the daily study schedule established by the Rebbe.
פרשת השבוע:
דף זה מופיע בשפות אחרות