הציווי שנצטווינו בטומאת הנדה, ומצווה זו כוללת טומאת נדה וכל דיניה.