הציווי שנצטווינו בטומאת המת, ומצווה זו כוללת כל דיני טומאת מת.