הציווי שנצטווינו בטומאת שכבת זרע ומצווה זו כוללת כל דיני שכבת זרע.