הציווי שנצטווינו בדין הבערה, הוא אמרו יתעלה: "כי תצא אש ומצאה קוצים" (שם שם, ה). וכבר נתבארנו הלכות דין זה בפרק ב' ופרק ו' מ[בבא] קמא.