ב"ה

המצוה היומית

שיעור 193: מצוות לא תעשה ק״ו; מצוות עשה פ״ז

המצווה הק"ו

האזהרה שהזהרנו מלהחליף את הקודשים וזו היא התמורה, טעם לכך מה שאמרו בספרא, והוא אמרם: "מעשר בכלל היה ולמה יצא? להקיש אליו, כשם שהמעשר קדשי מזבח ואסור להמירו - כך כל הקודשים שהזהיר על תמורתם באמרו: "לא יחליפנו" אינם אלא קדשי מזבח בלבד;

ומי שהמיר - לוקה.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו במסכת תמורה.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

המצווה הפ"ז

הציווי שנצטווינו שתהא התמורה קדש, וא אמרו יתעלה: "והיה הוא ותמורתו יהיה קדש" (ויקרא כז, לג).

ובפרוש אמרו בריש מסכת תמורה, שאמרו יתעלה: "לא ימירנו" הוא מצוות לא תעשה שנתק לעשה. אמרו: הלא ממיר דלאו שנתק לעשה הוא?

ושם נאמר עוד טעם לכך, שהממיר לוקה, אף על פי שהוא לאו שנתק לעשה: "לא אתי עשה ועקר תרי לאוין". כלומר: הלאו על התמורה נכפל פעמים: 'לא יחליפנו' ו'לא ימיר אותו' (שם שם, י) ובא עשה אחד 'והיה הוא ותמורתו יהיה קדש'. הנה נתבאר מה שרצינו.

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו במסכת תמורה, כלומר: איך תתקיים ואיך לא תתקיים ומה דינה ואיך קרבה.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

פרשת השבוע:
דף זה מופיע בשפות אחרות