הציווי שנצטווינו בטומאת היולדת, מצווה זו כוללת כל דיני היולדת.